رزم انتظاران چیست؟

در فلسفه رزم انتظاران ورزش هدف نیست بلکه وسیله‌ای است برای نزدیک شدن به خدا...

رزم انتظاران چیست؟
رزم انتظاران چیست؟
در فلسفه رزم انتظاران ورزش هدف نیست بلکه وسیله‌ای است برای نزدیک شدن به خدا...
کلید‌واژهستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانوادوریو مساجدکاراتهکشتی کچ285 بازدید