برند خارجی یا لباس داخلی در مذاق میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیر کبیر)

امیر کبیر اهمیت بالایی به استفاده از پوشش و دستبافته های داخلی می داد. تمام پوشش خود را از کالای با ارزش داخلی تهیه می کرد.

برند خارجی یا لباس داخلی در مذاق میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیر کبیر)
برند خارجی یا لباس داخلی در مذاق میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیر کبیر)
امیر کبیر اهمیت بالایی به استفاده از پوشش و دستبافته های داخلی می داد. تمام پوشش خود را از کالای با ارزش داخلی تهیه می کرد.
کلید‌واژهبرند خارجیلباس داخلیمیرزا محمدتقیخان فراهانیامیر کبیرکالای داخلیبافندگیپنبهچوفای پشمین مازندران325 بازدید