جانب ماه

این خط به زمین نشاید انداخت کز جانب ماه آسمان است

جانب ماه
جانب ماه
این خط به زمین نشاید انداخت کز جانب ماه آسمان است
کلید‌واژهجانب ماهماه و آسمانآسمان آبی و ماهسعدیشاخه درخت