خواب خوش

من نیز چشم از خواب خوش بر می‌نکردم پیش از این روز فراق دوستان شب‌خوش بگفتم خواب را

خواب خوش
خواب خوش
من نیز چشم از خواب خوش بر می‌نکردم پیش از این روز فراق دوستان شب‌خوش بگفتم خواب را
کلید‌واژهخواب خوشروستا در شبستارگان درخشانآسمان شب و مهفراز ابرهاسعدی