دور، نزدیک

دل نوشته‌ای کوتاه از دور و نزدیک دنیای پیرامون ما

دور، نزدیک
دور، نزدیک
دل نوشته‌ای کوتاه از دور و نزدیک دنیای پیرامون ما
کلید‌واژهدور نزدیکمعرفت وجودیسیاره آبیمه بانگfar closeدنیای پیرامون ما