ارزش عمل

نویسنده را گر ستون عمل بیفتد، نبرد طناب امل

ارزش عمل