عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)

پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...

عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)
عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)
پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...
کلید‌واژهآناتومی حرکتیعضلات کمربند شانه ای235 بازدید