پیکره آسمان

فلک اینجاست ولی کوکب سیار آنجاست

پیکره آسمان