اقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر دامغان

یک جای بی‌نظیر در کنار دریاچه باستانی کومش

اقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر دامغان