دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرد

دستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی

دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرد