دنبالم کن!

دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دل مردم نستاند

دنبالم کن!
دنبالم کن!
دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دل مردم نستاند
کلید‌واژهدنبالم کنحافظگربه طوسیغمزهعشق و محبتاحساسFollow me