آتشده ساسانی آمل یا مقبره شمس آل‌ رســـــول

چهار طاقی سر بر آورده از خاک آمل

آتشده ساسانی آمل یا مقبره شمس آل‌ رســـــول