کاروانسرای خرانق

کاروانسرایی زیبا که در کنار بافت قدیم و قلعه خرانق قرار گرفته است.

کاروانسرای خرانق
کاروانسرای خرانق
کاروانسرایی زیبا که در کنار بافت قدیم و قلعه خرانق قرار گرفته است.
کلید‌واژهخرانقکاروانسرااستان یزد