روستای نای‌بند، نگینی در حاشیه کویر

جایی با نخل، نارنج، انار و زیتون

روستای نای‌بند، نگینی در حاشیه کویر