خوابیده چون پری

قصه دل می‌نویسد حاجت گفتار نیست

خوابیده چون پری