آیا عرق کردن زیاد به معنای چربی سوزی است؟

تعریق زیاد در تمرین شاید بلافاصله روی ترازو وزن شما را کم نشان دهد ولی نشانه دقیق چربی سوزی نیست...

آیا عرق کردن زیاد به معنای چربی سوزی است؟
آیا عرق کردن زیاد به معنای چربی سوزی است؟
تعریق زیاد در تمرین شاید بلافاصله روی ترازو وزن شما را کم نشان دهد ولی نشانه دقیق چربی سوزی نیست...
کلید‌واژهتعریقعرق کردنکاهش وزنچربی سوزی317 بازدید