راهی پرشکوه

سر به کوه و بیابان، تو داده‌ای ما را

راهی پرشکوه