گنبد دوار

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

گنبد دوار