بی حد و حصر

پرواز بر دریاچهٔ باستانی کُومش

بی حد و حصر