چکیده‌ای از تاریخ ایران باستان

نخستین سرزمین و كشور نیكی كه من - اهوره‌مزدا - آفریدم، ایران‌ویچ بود

چکیده‌ای از تاریخ ایران باستان