کوزه و دیوار کاهگلی

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم

کوزه و دیوار کاهگلی