برگ سبز

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

برگ سبز
برگ سبز
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتریست معرفت کردگار
کلید‌واژهبرگ سبزبرگ درختبرگسبزدولت جان پرورستصحبت آمیزگار7 بازدید