هِلال عید

جهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید

هِلال عید
هِلال عید
جهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید
کلید‌واژههِلال عیدحافظماهرمضان16 بازدید