مستند دریاچه کویر

«دریاچه کویر» مستندی گیرا است که به تاریخ باستانی کویر مرکزی ایران می‌پردازد.

مستند دریاچه کویر
مستند دریاچه کویر
«دریاچه کویر» مستندی گیرا است که به تاریخ باستانی کویر مرکزی ایران می‌پردازد.
کلید‌واژهفیلم مستند دریاچه کویردریاچه کویرکویر مرکزی ایراندریاچه های باستانی ایرانبابک ارجمندی