چوب درخت گردو

چوب درخت گردو با طیف رنگ بسیار روشن تا قهوه‌ای سوخته (بسیار تیره) از گوناگونی نژادی زیادی برخوردار است. چوب گردو سخت و متراکم است.

چوب درخت گردو
چوب درخت گردو
چوب درخت گردو با طیف رنگ بسیار روشن تا قهوه‌ای سوخته (بسیار تیره) از گوناگونی نژادی زیادی برخوردار است. چوب گردو سخت و متراکم است.
کلید‌واژهچوب درخت گردوقهوه‌ایگردو سیاهگردو ایرانیگردوی آمریکایی126 بازدید