سمینار «شخص خیلی حساس»

آیا دارای قوهٔ تخیل پیشرفته‌ای هستید؟ آیا هر روز به گذراندن اوقاتی در تنهایی به اندازهٔ آب و غذا نیاز دارید؟ آیا مهربانی، همدلی و با وجدان بودن از ویژگی‌های...

سمینار «شخص خیلی حساس»
سمینار «شخص خیلی حساس»
آیا دارای قوهٔ تخیل پیشرفته‌ای هستید؟ آیا هر روز به گذراندن اوقاتی در تنهایی به اندازهٔ آب و غذا نیاز دارید؟ آیا مهربانی، همدلی و با وجدان بودن از ویژگی‌های...
کلید‌واژهفرناز فرودخودشناسیخودشکوفاییخودیارینیمهٔ تاریک وجوداکهارت تلهذهنمدیریت ذهندبی فوردگی هندریکسزندگی آگاهانهرابطهٔ آگاهانهسمینار خودشناسیسمینار121 بازدید