نماد و نشانه‌ شناسی گل نیلوفر در کهن الگوهای ایران | هنداکو

گل نیلوفر از دیرباز از پرکاربردترین نقوش در هنر ایران زمین بوده است. در این مقاله به نشانه شناسی گل نیلوفر در کهن الگوها پرداخته می‌شود.

نماد و نشانه‌ شناسی گل نیلوفر در کهن الگوهای ایران | هنداکو
نماد و نشانه‌ شناسی گل نیلوفر در کهن الگوهای ایران | هنداکو
گل نیلوفر از دیرباز از پرکاربردترین نقوش در هنر ایران زمین بوده است. در این مقاله به نشانه شناسی گل نیلوفر در کهن الگوها پرداخته می‌شود.
کلید‌واژهنمادنشانه‌شناسینیلوفرکهنالگوهایایرانهنداکو408 بازدید