تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه | جزیره

تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه، ترمیم شده با رزین اپوکسی | جزیره

تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه | جزیره
تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه | جزیره
تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه، ترمیم شده با رزین اپوکسی | جزیره
کلید‌واژهسینی پذیرایی چوبیچوب گردوتخته چوبی پذیراییتخته سرو چوبیلبه طبیعی چوبرزین اپوکسیماهی86 بازدید