تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه | ماهی

تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه، ترمیم شده با رزین اپوکسی | ماهی

تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه | ماهی
تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه | ماهی
تخته سرو و پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه، ترمیم شده با رزین اپوکسی | ماهی
کلید‌واژهسینی پذیرایی چوبیچوب گردوتخته چوبی پذیراییتخته سرو چوبیلبه طبیعی چوبرزین اپوکسیماهی92 بازدید