تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | دره

تخته پذیرایی، سرو و آشپزی از چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه و لبه طبیعی، ترمیم شده با رزین اپوکسی | دره

تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | دره
تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | دره
تخته پذیرایی، سرو و آشپزی از چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه و لبه طبیعی، ترمیم شده با رزین اپوکسی | دره
کلید‌واژهسینی پذیرایی چوبیچوب گیلاستخته چوبی پذیراییتخته سرو چوبیلبه طبیعی چوبرزین اپوکسیتخته آشپزیرود90 بازدید