تخته سرو و پذیرایی گردو دو رو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه

تخته پذیرایی و سرو از چوب گردو سفید دو طرفه با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه

تخته سرو و پذیرایی گردو دو رو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه