تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | تش

تخته پذیرایی، سرو و آشپزی از چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه و لبه طبیعی، ترمیم شده با رزین اپوکسی | تش

تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | تش
تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | تش
تخته پذیرایی، سرو و آشپزی از چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه و لبه طبیعی، ترمیم شده با رزین اپوکسی | تش
کلید‌واژهسینی پذیرایی چوبیچوب گیلاستخته چوبی پذیراییتخته سرو چوبیلبه طبیعی چوبرزین اپوکسیتخته آشپزی104 بازدید