8 درخت و گیاه مقدس ایران باستان | هنداکو

در ایران باستان درختان میوه از جمله خرما و انگور نماد زندگی و باروری بوده‌اند و درختان بدون میوه چون چنار و سرو که عمری دراز دارند تقدیس شده‌اند

8 درخت و گیاه مقدس ایران باستان | هنداکو
8 درخت و گیاه مقدس ایران باستان | هنداکو
در ایران باستان درختان میوه از جمله خرما و انگور نماد زندگی و باروری بوده‌اند و درختان بدون میوه چون چنار و سرو که عمری دراز دارند تقدیس شده‌اند
کلید‌واژهدرختگیاهمقدسایرانباستانهنداکو462 بازدید