تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | رود

تخته پذیرایی، سرو و آشپزی از چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه و لبه طبیعی، ترمیم شده با رزین اپوکسی | رود

تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | رود
تخته سرو، آشپزی و پذیرایی چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه | رود
تخته پذیرایی، سرو و آشپزی از چوب گیلاس با دستگیره یک تیکه و لبه طبیعی، ترمیم شده با رزین اپوکسی | رود
کلید‌واژهسینی پذیرایی چوبیچوب گیلاستخته چوبی پذیراییتخته سرو چوبیلبه طبیعی چوبرزین اپوکسیتخته آشپزیرود100 بازدید