میز جفت کنار یا روبروی مبلمان از چوب گردو با لبه طبیعی

میز قهوه، میز کنار یا روبروی مبلمان از چوب گردو با لبه طبیعی و ترمیم شده با رزین اپوکسی

میز جفت کنار یا روبروی مبلمان از چوب گردو با لبه طبیعی
میز جفت کنار یا روبروی مبلمان از چوب گردو با لبه طبیعی
میز قهوه، میز کنار یا روبروی مبلمان از چوب گردو با لبه طبیعی و ترمیم شده با رزین اپوکسی
کلید‌واژهمیز قهوهکافی تیبلمیز کنار مبلمیز روبروی مبلرزین اپوکسیچوب لبه طبیعیچوب گردو327 بازدید