تخته پذیرایی گردو با لبه طبیعی

تخته سرو پذیرایی چوبی گردو با لبه طبیعی

تخته پذیرایی گردو با لبه طبیعی