تخته سرو گردو با لبه طبیعی

تخته چوبی پذیرایی و سرو گردو با لبه طبیعی

تخته سرو گردو با لبه طبیعی