بشقاب چوبی پذیرایی از چوب راش جنگلی قدیمی

بشقاب چوبی پذیرایی از نوع راش جنگلی قدیمی

بشقاب چوبی پذیرایی از چوب راش جنگلی قدیمی