غار رنگین کمان هرمز

جزیره هرمز گوهری در خلیج فارس است. جزیره ای کوچک اما پر از شگفتی ها و دیدنی های بی نظیر. یکی از جذاب ترین این دیدنیها غار رنگین گمان است.

غار رنگین کمان هرمز
غار رنگین کمان هرمز
جزیره هرمز گوهری در خلیج فارس است. جزیره ای کوچک اما پر از شگفتی ها و دیدنی های بی نظیر. یکی از جذاب ترین این دیدنیها غار رنگین گمان است.
کلید‌واژهجزیرههرمزغاررنگین کمان507 بازدید