یک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآورد

در قرن ششم میلادی، قدرت نظامی و فرهنگی ساسانیان با پادشاهی خسرو اول، که در سال 531 میلادی به قدرت رسید، به اوج خود رسید

یک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآورد
یک امپراتوری تازه متولد، امپراتوری روم و سرزمین هایش را به تسخیر خود درآورد
در قرن ششم میلادی، قدرت نظامی و فرهنگی ساسانیان با پادشاهی خسرو اول، که در سال 531 میلادی به قدرت رسید، به اوج خود رسید
کلید‌واژهامپراتوری ایرانیساسانیاناسکندر کبیر مقدونیاشکانیانزرتشتجاده ابریشمنقش رستمامپراتور رومی والرينتخت جمشیدخسرو اول697 بازدید