کوه اُرِم

کوه اُرِم
کوه اُرِم
کوه ارم با ۳۳۲۵ متر ارتفاع در جنوب چاشم
iranview.irکلید‌واژهکوه اُرِمکوه اورمکوه ارمقله ارمقله اُرِمروستای چاشمشهمیرزادچشمه روزیه642 بازدید