کوه اُرِم

کوه ارم با ۳۳۲۵ متر ارتفاع در جنوب چاشم

کوه اُرِم
کوه اُرِم
کوه ارم با ۳۳۲۵ متر ارتفاع در جنوب چاشم
کلید‌واژهکوه اُرِمکوه اورمکوه ارمقله ارمقله اُرِمروستای چاشمشهمیرزادچشمه روزیه849 بازدید