آوای سنگ؛ گزارشی از سنگ نگاره های منطقه تیمره

با گذر از منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان،متوجه نماد ها و سنگ نگاره های فراوانی از نقوش انسانی و حیوانی گرفته تانشانه ها و سنگ نوشته هایی نقش بسته بر صخره های سنگی در منطقه میشویم که...

آوای سنگ؛ گزارشی از سنگ نگاره های منطقه تیمره
آوای سنگ؛ گزارشی از سنگ نگاره های منطقه تیمره
با گذر از منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان،متوجه نماد ها و سنگ نگاره های فراوانی از نقوش انسانی و حیوانی گرفته تانشانه ها و سنگ نوشته هایی نقش بسته بر صخره های سنگی در منطقه میشویم که...
کلید‌واژهآوای سنگسنگ نگارهتیمرهبز کوهیآی بکسIbexنماد شناسینقوش سنگیچغاحسنلهرامشروش های تخمین زمان سنگ نگاره هاچم اسبهغرقاب705 بازدید