رزمی و کاراتهرزمی و کاراتهبی‌شک هیچ ورزشی در دنیا به اندازه ورزش‌های رزمی دارای فلسفه، قاعده، اصول و هدف نمی‌باشد...
2 نتیجه